Αποβοστριχωτής-χορτοκοπτικό αναρτόμενο σε κύλινδρο ανύψωσης

Αποβοστριχωτής-χορτοκοπτικό αναρτόμενο σε κύλινδρο ανύψωσης

Εταιρία: Braun